Σ. Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904 (Athens, 1992).
 
Β. Δημητριάδης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας (Thessaloniki, 1983).
 
Βασίλης Κ. Γούναρης, "Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος, 1870-1940", Μακεδονικά, 29 (Thessaloniki, 1994), 209-236.
 
Σ. Ηλιάδου - Τάχου, "Η κοινοτική εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία Καστοριάς", Μακεδονικά, 31 (Thessaloniki, 1998), 299-322.
 
Vasil Gounaris, "Emigration from Macedonia in the Early Twentieth Century", Journal of Modern Greek Studies, 7 (1989), 133-153.
 
Η. R. Wilkinson., Maps and Politics. A Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia (Liverpool, 1951).
 
 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου & Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Ο Μακεδονικός Αγώνας. Συμπόσιο (Thessaloniki, 1987).
 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Τα γεγονότα του 1903 στη Μακεδονία μέσα από την ευρωπαϊκή διπλωματική αλληλογραφία (Thessaloniki, 1993).
 
Β.Λαούρδας (επιμ.), Γερμανός Καραβαγγέλης. Απομνημονεύματα (Thessaloniki, 1959, second edition).
 
Α. Χοτζίδης, Ευθύμιος Καούδης. Ένας κρητικός αγωνίζεται για τη Μακεδονία. Απομνημονεύματα (1903-1907) (Thessaloniki, 1996).
 
П. Кляшев, Освоботиделната борба в Костурско (до 1904), (София, 1925).
 
Лазо Попјаневски, Костурското село Д’мбени (Скопје, 1996)
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913 (Thessaloniki, 1966).
 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου & Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Ο Μακεδονικός Αγώνας. Συμπόσιο (Thessaloniki, 1987).
 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Οι απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1904 (Thessaloniki, 1996).
 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Η ελληνική αντεπίθεση στη Μακεδονία (1905-1906) (Thessaloniki, 1997).
 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Η τελευταία φάση της ένοπλης αναμέτρησης στη Μακεδονία (1907-1908) (Thessaloniki, 1998).
 
Величко Георгиев & Стойко Трифонов и др. , Гръцката и сръбската пропаганда в Македония, краят на XIX – началото на XX век (София,1995)
 
П. Кляшев, Освоботиделната борба в Костурско (до 1904), (София, 1925).
 
Крсте Битолски, “Костурско во Револуционерно-Ослоботителните борби на Македонија во втората половина на XX век”, Гласник, 29/3 (1985), 131-162.
 
Васил Кънчов, Македония, Етнография и статистика (Macedonia. Ethnography and Statistics (София, 1900).
 
D.M. Brancoff., La Macedoine et sa population chretienne (Paris, 1905).
 
Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870-1913 (unpublished Ph.D thesis, Copenhagen, 1992).
 
Giovanni Amadori-Virgilj, La Questione Rumeliota e la Politica Italiana (Bitondo, 1908), vol. 1.
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
E. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars 1912-1913 (Cambridge, Mass., 1938).
 
Carnegie Endowment for International Peace, Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars (Washington D.C., 1914).
 
Αθανάσιος Χαλκιόπουλος, Η Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου (Macedonia. Ethnological statistic of the Thessaloniki and Monastir Vilayets (Athens, 1910).
 
Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870-1913 (unpublished Ph.D thesis, Copenhagen, 1992).
 
Giovanni Amadori-Virgilj, La Questione Rumeliota e la Politica Italiana (Bitondo, 1908), vol.1.
 
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, "Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1912-1930" (Slavophones emigrants and refugees from Greek Macedonia and Western Thrace) (unpublished Ph.D thesis, Thessaloniki, 1996).
 
A. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 (Athens, 1925).
 
Η. R. Wilkinson., Maps and Politics. A Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia (Liverpool, 1951).
 
Стојан Киселиновски, Градската колонизација во Егејска Македонија 1913-1940 [Ελληνικός αποικισμός στην Αιγαιακή Μακεδονία] (Скопје, 1981).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
E. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars 1912-1913 (Cambridge, Mass., 1938).
 
Carnegie Endowment for International Peace, Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars (Washington D.C., 1914).
 
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, "Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1912-1930" (Slavophones emigrants and refugees from Greek Macedonia and Western Thrace) (unpublished Ph.D thesis, Thessaloniki, 1996).
 
A. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 (Athens, 1925).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
A. Palmer, The Gardeners of Salonica. The Macedonian Campaign 1915-1916 (London, New York, 1965).
 
S. Cosmin, L'Entente et la Grece pendant la grande guerre, vol.2 (Paris, 1921).
 
Λουκιανός Χασιώτης, “Διπλωματικά διλήμματα μιας πενταετίας. Οι ελληνοσερβικές σχέσεις (1913-1918)” (unpublished Ph.D thesis, Thessaloniki, 1998).
 
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, "Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1912-1930" (Slavophones emigrants and refugees from Greek Macedonia and Western Thrace) (unpublished Ph.D thesis, Thessaloniki, 1996).
 
A. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 (Athens, 1925).
 
Владимир Руменов, “Българите в Македония под Градска власт” [Οι Βούλγαροι της Μακεδονίας υπό ελληνική εξουσία], Македонски Преглед, 4 (София, 1941), 55-94
 
Стојан Киселиновски, Градската колонизација во Егејска Македонија 1913-1940 [Ελληνικός αποικισμός στην Αιγαιακή Μακεδονία] (Скопје, 1981).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
Stephen P.Ladas, The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey (New York, 1932).
 
Andre Wurfbain, L´ Echange Greco-bulgare des Minorites Ethniques (Paris, 1930).
 
Stelios Nestor, “Greek Macedonia and the Convention of Neuilly, Balkan Studies, 3 (1962), 169-184.
 
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, "Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1912-1930" (Slavophones emigrants and refugees from Greek Macedonia and Western Thrace) (unpublished Ph.D thesis, Thessaloniki, 1996).
 
Christos Mandatzis, “Emigration from the District of Kastoria, 1922-1930”, Balkan Studies, 37/1 (1996), 107-131.
 
A. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 (Athens, 1925).
 
Владимир Руменов, “Българите в Македония под Градска власт” [Οι Βούλγαροι της Μακεδονίας υπό ελληνική εξουσία], Македонски Преглед, 4 (София, 1941), 55-94.
 
E. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia (Thessaloniki, 1964).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
Stephen P. Ladas, The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey (New York, 1932).
 
Societe des Nations, L'Etablissement des Refugies en Grece (Geneva, 1926).
 
Dimitris Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact upon Greece (Hague, 1962).
 
Ευστάθιος Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία 1923-1930 (The Settlement of Greek Refugees in Western Greek Macedonia) (Thessaloniki, 1994).
 
E. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia (Thessaloniki, 1964).
 
Βασίλης Κ. Γούναρης, "Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος, 1870-1940", Μακεδονικά, 29 (Thessaloniki, 1994), 209-236.
 
Νικόλαος Βλάχος, Η εθνολογική σύνθεση των ανηκόντων εις την Ελλάδα τμημάτων της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης (Athens, 1945).
 
A. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 (Athens, 1925).
 
Christopher Christides, The Macedonian Camouflage in the Light of Facts and Figures (Athens, 1949).
 
Владимир Руменов, “Българите в Македония под Градска власт” [Οι Βούλγαροι της Μακεδονίας υπό ελληνική εξουσία], Македонски Преглед, 4 (София, 1941), 55-94.
 
Стојан Киселиновски, Градската колонизација во Егејска Македонија 1913-1940 [Ελληνικός αποικισμός στην Αιγαιακή Μακεδονία] (Скопје, 1981).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
J.Koliopoulos, Greece and the British Connection, 1935-1941 (Oxford, 1977).
 
Ν.Γρηγοριάδης, Ο ελληνο-ιταλικο-γερμανικός πόλεμος 1940-1941 (Athens, 1945).
 
Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941-1944 (Thessaloniki, 1994).
 
Clive Nigel, “The Experience of a British Officer in Greece during March and April 1941”, Η Ελλάδα και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια (1940-41). Διεθνές Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 1992), 45-50.
 
Dobrin Michev, Bulgarian national activity in Southwestern Macedonia (1941-1944), Македонски преглед, 4 (1997), 47-84.
 
Christopher Christides, The Macedonian Camouflage in the Light of Facts and Figures (Athens, 1949).
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
 
 
Χάγκεν-Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τόμ.2 (Athens, 1988 and 1995).
 
Ν.Γρηγοριάδης, Ο ελληνο-ιταλικο-γερμανικός πόλεμος 1940-1941 (Athens, 1945).
 
Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941-1944 (Thessaloniki, 1994).
 
Dobrin Michev, Bulgarian national activity in Southwestern Macedonia (1941-1944), Македонски преглед, 4 (1997), 47-84.
 
Clive Nigel, “The Experience of a British Officer in Greece during March and April 1941”, Η Ελλάδα και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια (1940-41). Διεθνές Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 1992), 45-50.
 
 
Χάγκεν-Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τόμ.2 (Athens, 1988 and 1995).
 
Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941-1944 (Thessaloniki, 1994).
 
Π. Δουβαλίδης, "Το ξεκίνημα του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στην περιφέρεια Καστοριάς (1941-1944)", Εθνική Αντίσταση, 28 (1981), 146-149.
 
Dobrin Michev, Bulgarian national activity in Southwestern Macedonia (1941-1944), Македонски преглед, 4 (1997), 47-84.
 
N.Hammond, The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia (Thessaloniki, 1993).
 
E. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia (Thessaloniki, 1964).
 
St. Troebst, "H δράση της 'Οχράνα' στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας και Πέλλας 1943-44", Πρακτικά του διεθνούς ιστορικού συνεδρίου. Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία - Κατοχή - Αντίσταση (Αθήνα, 1989), 258-261.
 
Христо Андоновски, “Организацијата СНОФ во Леринско, Костурско и Македонскиот реонски комитет на КПГ во Воденско”, Гласник, 10/2 (1966), 5-45.
 
 
D. Eudes, The Kapetanios: Partisans and Civil War in Greece 1943-1949 (New York, 1972).
 
Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονημάτων Β'. Το Μακεοδνικό Ζήτημα στην Περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου (1945-1949) στη Δυτική Μακεδονία (Thessaloniki, 1995).
 
E. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia (Thessaloniki, 1964).
 
E. Kofos, The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece (1943-1949) (Athens, 1989).
 
Σπυρίδων Σφέτας, "Ανεπιθύμητοι σύμμαχοι και ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι: Οι σχέσεις ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του Εμφυλίου (1946-1949), Βαλκανικά Σύμμεικτα, 8 (Thessaloniki, 1996), 211-246.
 
Christopher Christides, The Macedonian Camouflage in the Light of Facts and Figures (Athens, 1949).
 
P. Кирјазовски, Народно Ослободителниот Фронт и другите организации на Македонците од Егејска Македонија (1945-1949) (Скопје, 1985).
 
 
Θ. Τσιοβαρίδου, "Τα ιδιόρρυθμα οικονομικά προβλήματα του νομού Καστοριάς και η αντιμετώπισή τους", Βαλκανική βιβλιογραφία, 5 (1976), 211-238.
 
A. Angelopoulos, “Population Distribution of Greece Today according to Language, National Consciousness and Religion”, Balkan Studies, 20 (1979), 123-132.
 
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.